"ระบบ Preventive Maintanance บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร"

รวมถึงระบบต่างๆ ภายในโรงงานตามรอบการตรวจสอบ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและช่วยให้การทำงานภายใน โรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น

error: Content is protected !!