"CTW-ES เราดำเนินธุรกิจเพื่อส่งผ่านโครงการ
ที่มีความสมบูรณ์ปลอดภัยให้แก่ลูกค้า"

ด้วยการบริการในรูปแบบ Turnkey Design and Built ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้งตามหลักวิศวกรรม รวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการพลังงาน โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโครงการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

Mechanical &
Plumbing SysTem

เราภาคภูมิใจในความสามารถในการให้บริการด้านระบบเครื่องกลและระบบประปาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยที่มีโครงสร้างซับซ้อนในภาคส่วนต่างๆ ทีมงานของเรามีความจริงใจและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ทั้งทางด้านเทคนิคและการทำงานจริง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงความปลอดภัยและความสะอาดของระบบน้ำ

process utility
system

บริการด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภคมี่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่โรงงาน อาทิเช่นการออกแบบเพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการ หรือเชื้อเพลิง ฯลฯ โดยคำนึงถึงข้อจำกัด 

รูปแบบการปฏิบัติงานของลูกค้าเป็นสำคัญ

ELECTRICAL
SYSTEM

หนึ่งในความเชี่ยวชาญของ CTW คือการออกแบบ

และติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมต่อธุรกิจของลูกค้าภายใต้การออกแบบของวิศวกรผู้ชำนาญการผู้มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรอย่างถูกต้องจึงสามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัย และใช้งานได้จริงทั้งยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานในปริมาณที่เหมาะสมลดอัตราความสิ้นเปลืองด้านพลังงานได้อย่างเห็นผล

IIOT SYSTEM

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของคุณด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things เข้ามามีบทบาทในการออกคำสั่ง และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยการสร้าง Solution ที่มีผลต่อการลดต้นทุน เพิ่มกำไร ปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

BIM/SKETCHUP FOR 3D DESIGN

บริการด้าน BIM หรือ Building Information Modeling เทคโนโลยีที่ช่วยจำลองข้อมูลที่จำเป็นในการรองรับกิจกรรมการก่อสร้าง การแปรรูป และการจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์และควบคุมการก่อสร้างโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดในการทำงานได้อย่างเห็นผล

error: Content is protected !!